Vítejete na stránkách
Chrámový sbor svatého Ducha

Koncert Karel Loula 40 let u sv. Ducha

Zde uvádíme překlad textů skladeb a texty čtení, které zazní 19.5.2024 od 19:00 v
Kostele svatého Ducha.

První čtení

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

(Bratři!) Jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice
rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé
mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou
však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho
údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u
Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo, ať už jsme židé nebo
pohané, otroci nebo svobodní, všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.

Druhé čtení

Slova svatého evangelia podle Jana.

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře
zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když
učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

 
 

 

 

Te Deum Laudamus

Originální latinský text

Te Deum laudamus:
te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem
omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli;
tibi caeli et universae Potestates;
Tibi Cherubim et Seraphim
incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus
Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
maiestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus,
Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia,
Patrem immensae maiestatis:
Venerandum tuum verum et unicum Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti
credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni:
quos pretioso sanguine redemisti.
Æterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum,
Domine, et benedic hereditati tuæ.
Et rege eos, et extolle illos usque in æternum.
Per singulos dies benedicimus te;
Et laudamus Nomen tuum in sæculum, et in
sæculum sæculi.
Dignare, Domine, die isto sine peccato nos
custodire.
Miserere nostri domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua,
Domine, super nos,quemadmodum speravimus in
te.
In te, Domine, speravi:
non confundar in æternum.

Zdroj: Wikipedie


Český překlad

Bože, tebe chválíme,
tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče,
oslavuje celá země.
Všichni andělé, cherubové i serafové,
všechny mocné nebeské zástupy
bez ustání volají:
Svatý, Svatý, Svatý, Pán,
Bůh zástupů.
Plná jsou nebesa i země
tvé vznešené slávy.
Oslavuje tě sbor tvých apoštolů,
chválí tě velký počet proroků,
vydává o tobě svědectví zástup
mučedníků;
a po celém světě
vyznává tě tvá církev:
neskonale velebný, všemohoucí Otče,
úctyhodný Synu Boží, pravý a jediný,
božský Utěšiteli, Duchu svatý,
Kriste, Králi slávy,
tys od věků Syn Boha Otce;
abys člověka vykoupil,
stal ses člověkem
a narodil ses z Panny;
zlomil jsi osten smrti a otevřel věřícím
nebe;
sedíš po Otcově pravici a máš účast na
jeho slávě.
Věříme, že přijdeš soudit, a proto tě
prosíme:
přispěj na pomoc svým služebníkům,
vždyť jsi je vykoupil předrahou krví;
dej, ať se radují s tvými svatými ve věčné
slávě.
Zachraň, Pane, svůj lid,
žehnej svému dědictví,
veď ho a stále pozvedej.
Každý den tě budeme velebit
a chválit tvé jméno po všechny věky.
Pomáhej nám i dnes,
ať se nedostaneme do područí hříchu.
Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad
námi.
Ať spočine na nás tvé milosrdenství,
jak doufáme v tebe.
Pane, k tobě se utíkáme,
ať nejsme zahanbeni navěky.

Žalm 112 – latinsky

1. Beatus vir qui timet Dominum: in mandatis ejus volet nimis.
2. Potens in terra erit semen eius: generatio rectorum benedicetur.
3. Gloria, et divitia in domo eius: et iustitia eius manet in saculum saculi.
4. Exortum est in tenebris lumen rectis: misericors, et miserator, et iustus.
5. Iucundus homo qui miseretur et commodat, disponet sermones suos in iudicio:
6. quia in aternum non commovebitur.
7. In memoria aterna erit iustus: ab auditione mala non timebit. Paratum cor eius
sperare in Domino,
8a. confirmatum est cor eius: non commovebitur.
9. Dispersit, dedit pauperibus: iustitia eius manet in saculum saculi, cornu eius
exaltabitur in gloria.

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in
saecula saeculorum.
Amen. Haleluja.

 

Žalm 112 – český liturgický překlad

1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, který má velikou zálibu v jeho přikázáních!
2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, pokolení řádných lidí bude požehnáno.
3. Hojnost a bohatství budou v jeho domě a jeho štědrost potrvá navěky.
4. Září v temnotách jako světlo řádným lidem, je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
5. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, stará se o své věci podle práva.
6. Neboť nezakolísá navěky, ve věčné paměti bude spravedlivý.
7. Nemusí se obávat zlé zprávy, jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
8a. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se.
9. Rozděluje, dává chudým, jeho štědrost potrvá navždy, jeho moc poroste ve slávě.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky
věků.
Amen. Haleluja.

Sbor Svatého Ducha logo